Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Trouwauto.nl

Trouwauto.nl (hierna: Trouwauto.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17110115 en is gevestigd aan IJsselstraat 30 (5463NL) te Veghel.

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Advertentie: het aanbod van een Gebruiker aan een andere Gebruiker ten behoeve van het huren of verhuren van Voertuigen.
 3. Trouwauto.nl: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker.
 4. Diensten: de Dienst die Trouwauto.nl aanbiedt, is het faciliteren van een Website waarop Gebruikers onderling een voertuig kunnen verhuren of huren.
 5. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en via de Website een Huurovereenkomst sluit tot het (ver)huren van een voertuig met een andere Gebruiker, alsmede de Gebruiker die een Overeenkomst aangaat met Trouwauto.nl.
 6. Huurder: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verhuurder.
 7. Huurovereenkomst: de overkomst tussen Gebruikers onderling zijnde Huurder en Verhuurder ten behoeve van de huur van een Voertuig voor een specifieke huurperiode.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Gebruiker en Trouwauto.nl, alsmede voorstellen van Trouwauto.nl voor Diensten die door Trouwauto.nl aan Gebruiker worden verstrekt en die door Gebruiker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Trouwauto.nl.
 9. Verhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon wel of niet in uitoefening van beroep of bedrijf die het Voertuig te huur aanbiedt op de Website van Trouwauto.nl.
 10. Voertuig: alle gemotoriseerde voertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen waarvoor een algemeen autorijbewijs voor is vereist, waaronder een trouwauto.
 11. Website: Website waarmee een Gebruiker in staat wordt gesteld gebruik te maken van de Diensten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Trouwauto.nl en Gebruiker en op het gebruik van de Website door elke Gebruiker.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 3. Trouwauto.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruikers. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Trouwauto.nl. Trouwauto.nl zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Trouwauto.nl.
 4. Als aanbieder van de Website, is Trouwauto.nl geen contractspartij bij de Huurovereenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruikers onderling.
 5. Trouwauto.nl heeft geen controle over, en biedt nimmer garantie voor de kwaliteit, geschiktheid, volledigheid, juistheid, (il)legaliteit, beoordelingen en/of recensies van de Advertenties, of de Gebruiker die de betreffende Advertentie heeft geplaatst. Trouwauto.nl wijst erop dat elke Gebruiker een zelfstandige onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of de getoonde Advertentie(s) voldoet aan het hierboven genoemde. Eventuele afbeeldingen bij de Advertentie zijn enkel en alleen bedoeld als weergave. Een Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze afbeelding(en), en is nimmer aan te merken als een goedgekeurde afbeelding door Trouwauto.nl.
 6. De inhoud van geplaatste Advertenties of delen daarvan kunnen weergegeven worden op andere Websites, e-mails, social media en in andere online en offline advertenties.
 7. De Website kan links bevatten naar Websites van derden. Op de Websites van derden kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. Trouwauto.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van de (inhoud van de) Websites van derden. Een link op de Website naar een derde is nimmer aan te merken als een goedkeuring van Trouwauto.nl van de (diensten van) de derde.
 8. Het is Gebruiker verboden om de Overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3 – Gebruik van de Website

 1. Trouwauto.nl kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 2. Het verifiëren van Gebruikers is niet waterdicht. Desondanks neemt Trouwauto.nl alle in redelijkheid te nemen maatregelen die van haar verwacht kunnen worden met betrekking tot het verificatieproces. Een Gebruiker kan dienaangaande verplicht zijn om een vorm van (overheids)identificatie of andere informatie te verstrekken (waaronder in ieder geval een geldig rijbewijs en kentekenbewijs). Tevens heeft Trouwauto.nl het recht om Gebruikers te screenen op basis van openbare registers van strafrechtelijke veroordelingen (indien beschikbaar) en op kredietwaardigheid.
 3. Het is elke Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trouwauto.nl. Hieronder wordt tevens verstaan de inhoud van de Advertenties.
 4. De (inhoud van) de Website en Advertenties kan beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken. Door de Website te gebruiken gaat elke Gebruiker ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten berusten bij Trouwauto.nl en/of de Gebruiker die de Advertentie heeft geplaatst. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Trouwauto.nl en derden, alsmede op de goede naam van Trouwauto.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke berusten uitsluitend bij Trouwauto.nl en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker. Het is een Gebruiker verboden om de inhoud te gebruiken, aan te passen, te kopiëren, in licentie te geven, verkopen of anderszins te exploiteren. Een Gebruiker heeft slechts een beperkt gebruiksrecht om gebruik te maken van de Website.
 5. Gebruiker is het voorts niet toegestaan om de (persoons)gegevens van Gebruikers die een Advertentie op de Website hebben geplaatst te verwerken, verzamelen of op andere wijze te gebruiken ten behoeve van acquisitie of het aanbieden eigen diensten of producten.
 6. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trouwauto.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.
 7. Trouwauto.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Trouwauto.nl is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Trouwauto.nl bekend was.
 8. Een Gebruiker heeft toegang tot de informatie zoals gepubliceerd en weergegeven op de Website. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Trouwauto.nl onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 9. Trouwauto.nl is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.
 10. De rol van Trouwauto.nl is beperkt tot het: registreren van de gegevens van Gebruikers alsmede de reserveringen, het vaststellen van de vergoeding voor de (ver)huur van het Voertuig, het incasseren van de vergoeding, het faciliteren van (standaard) )ver)huurvoorwaarden. Trouwauto.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor het juist en/of volledig uitvoeren van de verplichtingen voortvloeiend uit de Huurovereenkomst tussen Gebruikers onderling.

 

Artikel 4 – Het account

 1. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van de Website, zoals het publiceren van een Advertentie. Indien daartoe verzocht, kan een Gebruiker een VOG-verklaring uploaden.
 2. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord.
 3. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 4. Elke Gebruiker mag slechts één account registreren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het account is persoonlijk en mag niet overgedragen worden. Aan het account mag de Gebruiker het aantal Voertuigen koppelen zoals hieronder weergegeven, onder de voorwaarde dat Gebruiker aantoonbaar de eigenaar is van deze Voertuigen.
 1. Basis advertentieaccount: 1 advertentie;
 2. Plus advertentieaccount: 3 advertenties;
 3. Pro advertentieaccount: 6 advertenties;
 4. Business advertentieaccount: 10 advertenties.
 1. De abonnementen genoemd in het voorgaande lid kunnen worden afgesloten per maand of per jaar. Bij opzegging van het abonnement loopt het abonnement nog door voor de looptijd die is afgesloten. Dus bij opzegging van een maandabonnement loopt de maand nog maximaal door tot einde van dezelfde kalendermaand, bij een jaarabonnement loopt het abonnement nog door tot het einde van 365 dagen na afsluiting van het jaarabonnement.
 2. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Trouwauto.nl. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).
 3. Slechts nadat het account is aangemaakt, kan een Gebruiker acties uitvoeren op de Website.
 4. Gebruiker kan op elk gewenst moment het gebruik van de Website staken en het account beëindigen c.q. verwijderen, doch bestaat er nog een betalingsverplichting gedurende de in lid 6 van de artikel benoemde periode. De beëindiging van het account heeft geen gevolgen voor de lopende Huurovereenkomsten met andere Gebruikers. Reeds gedane huurverzoeken worden wel geannuleerd.
 5. Indien Gebruiker na beëindiging van het account nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed hebt op het moment van beëindiging, zal Trouwauto.nl er zorg voor dragen dat deze bedragen aan Gebruiker worden uitbetaald.

 

Artikel 5 – Plaatsen van een advertentie

 1. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijk voor alle inhoud die de Gebruiker beschikbaar stelt op of via de Website. Door het plaatsen van informatie op de Website garandeert de Gebruiker dat zij de eigenaar is van alle gegevens die zij publiceert, dan wel gemachtigd/bevoegd is om dergelijke informatie te publiceren/ openbare op de Website. Gebruiker staat er voor in dat alle informatie en/of gegevens die zij via de Website publiceert, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, noch een schending van de toepasselijke wet/ en regelgeving.
 2. Het is elke Gebruiker voorts verboden om een Advertentie te uploaden, reacties te plaatsen of op andere wijze content op de Website te publiceren en/of te verspreiden via de Website in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, intimideert, lasterlijk is, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, gewelddadig, haat zaaiend is, aanstootgevend, obsceen, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige schadelijke en/of illegale inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen of de Website. Trouwauto.nl kan de geplaatste content, die een of meerdere van bovengenoemde inhoud bevat verwijderen. Trouwauto.nl zal de betreffende Gebruiker die de content heeft geplaatst hiervan op de hoogte stellen. Trouwauto.nl respecteert het auteursrecht van derden en verwacht van de Gebruikers van de Website dat zij hetzelfde doen.
 3. Elke Gebruiker gaat ermee akkoord door informatie en/of gegevens via de Website te uploaden, publiceren of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, dat Gebruiker een kosteloze, niet-exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare (gebruiks)licentie voor de betreffende content verstrekt ten behoeve van de exploitatie- en commercialiseringsrechten. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het recht van Trouwauto.nl om de content te gebruiken, kopiëren, publiceren, wijzigen en (delen daarvan) te delen en/of te promoten ten behoeve van de Website op internet en/of (social media) kanalen.
 4. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Trouwauto.nl onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken en/of eventuele gebreken zelf herstellen.
 5. Trouwauto.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 6. Trouwauto.nl heeft het recht om de Advertentie van Gebruiker (en/of haar andere Diensten) op te schorten indien Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de inhoud van de Advertentie in strijd is met deze voorwaarden, of de Advertentie misleidend is of anderszins schade veroorzaakt aan andere Gebruikers of derden.
 7. De Advertentie ten aanzien van de verhuur van een Voertuig dient te bestaan uit:
 • Merk, type/model;
 • keuze uit maximaal drie stijlen van toepassing op de betreffende auto;
 • Provincie (standplaats van de auto);
 • Kleur;
 • Huurprijs (vanaf-prijs) & huurprijs per dagdeel/dag/uur;
 • Borgkosten (indien van toepassing);
 • Eigen risico (indien van toepassing);
 • Haal/brengservice: ja/nee/optioneel;
 • Chauffeursdienst: ja/nee/optioneel;
 • Zelf rijden: ja/nee/optioneel;
 • Afbeeldingen;
 • Video (link naar extern platform zoals YouTube of Vimeo).

 

Artikel 6 – Verplichtingen van Gebruiker zijnde een Huurder

 1. De Gebruiker die een Voertuig wenst te huren, is minimaal 21 jaar oud en is tenminste 12 maanden in het bezit van een geldig rijbewijs voor de categorie van het Voertuig dat Gebruiker wenst te huren. Daarnaast dient Gebruiker een geldig identiteitskaart te overleggen. Gebruiker zal deze documenten uploaden in het account alvorens Gebruiker een Voertuig kan huren via de Website van Trouwauto.nl.
 2. Gebruiker is in de 3 jaar voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst met een andere Gebruiker via de Website van Trouwauto.nl niet betrokken geweest bij meer dan twee incidenten waarvoor een schadeclaim is ingediend aan Voertuigen waar Gebruiker direct of indirect aansprakelijk voor was.
 3. Gebruiker staat ervoor in dat hij in de 3 jaar voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst met een andere Gebruiker via de Website van Trouwauto.nl niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wegens wanprestatie, achterstallige betalingen, fraude, onrechtmatig of slecht gedrag, of anderszins, en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld aan de op naam van Gebruiker gesloten verzekering, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking.
 4. Gebruiker staat er daarnaast voor in dat hij in de 3 jaar voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst met een andere Gebruiker via de Website van Trouwauto.nl niet veroordeeld is in verband met het rijden onder invloed van drank en/of drugs, gevaarlijk rijgedrag, het rijden zonder verzekering en/of verzekeringsfraude.
 5. Gebruiker staat er daarnaast voor in dat hij in de 3 jaar voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst met een andere Gebruiker via de Website van Trouwauto.nl geen medicatie gebruikt die de rijvaardigheid negatief beïnvloed. Hieronder valt ook het hebben van een beperking, handicap en/of ziekte waardoor het rijgedrag van Gebruiker negatief kan worden beïnvloed.
 6. Door registratie als Gebruiker en/of gebruik te maken van de Website en/of een het sluiten van een Huurovereenkomst garandeert Gebruiker dat Gebruiker voldoet aan voornoemde eisen. Indien Gebruiker niet (meer) voldoet aan één van deze eisen, is Trouwauto.nl gerechtigd het account van Gebruiker te blokkeren en/of te verwijderen. Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt aan zichzelf, Trouwauto.nl, andere Gebruikers en overige derden als gevolg van het niet voldoen aan de verplichtingen zoals genoemd in dit artikel.
 7. Huurder kan een Voertuig reserveren met of zonder een borgstelling. De borg wordt voldaan aan Trouwauto.nl en strekt tot financiële zekerheid van de betalingsverplichtingen van Huurder jegens Verhuurder, voortvloeiende uit deze Algemene huurvoorwaarden en de Huurovereenkomst. Over de borg wordt geen rente vergoed. Een Huurder kan de reeds betaalde borg terugvragen na beëindiging van zijn account. De borg wordt verrekend met hetgeen de Huurder nog schuldig is en wordt uiterlijk 30 kalenderdagen na de laatste factuurdatum terugbetaald.

Artikel 7 – Verplichtingen van Gebruiker zijnde een Verhuurder betreffende het Voertuig

 1. In aanvulling op hetgeen opgenomen is in artikel 6, gelden voor Gebruiker zijnde een Verhuurder een aantal nadere verplichtingen.
 2. Ieder Voertuig dat Gebruiker aanbiedt, dient geregistreerd te worden in het account. Gebruiker garandeert dat het Voertuig alle veiligheidseisen bezit in het land waar het Voertuig wordt verhuurd. Ditzelfde geldt ook voor alle vereiste registraties en verplichte (APK) keuringen.
 3. Gebruiker staat ervoor in dat het Voertuig vrij is van gebreken, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen met Gebruiker zijnde een Huurder in de Huurovereenkomst. Gebruiker garandeert dat het Voertuig al het reguliere onderhoud heeft gehad zoals geadviseerd door de fabrikant van het Voertuig. Het Voertuig dient in ieder geval voldoende noodzakelijke vloeistoffen te bevatten, waaronder maar niet beperkt tot motorolie, remolie, koelvloeistof, ruitenvloeistof tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Huurovereenkomst met Gebruiker zijnde een Huurder.
 4. Gebruiker garandeert dat het Voertuig het eigendom van Gebruiker is en dient dienaangaande het kentekenbewijs te uploaden. Wanneer Gebruiker geen eigenaar is van het Voertuig dient Gebruiker een schriftelijke machtiging te hebben waaruit blijkt dat de rechtmatige eigenaar van het Voertuig Gebruiker heeft gemachtigd om het Voertuig via de Website van Trouwauto.nl te verhuren. In het geval van een leaseauto, is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de eventueel benodigde toestemming van de leasemaatschappij. Dit geldt ook wanneer het Voertuig op naam staat van een rechtspersoon.
 5. Gebruiker dient het Voertuig ten minste te hebben verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daarnaast dienen alle belastingen, waaronder de wegenbelasting, ten aanzien van het Voertuig (tijdig) betaald te zijn. Gebruiker staat ervoor in dat hij het Voertuig gedurende de Huurovereenkomst met Gebruiker zijnde een huurder verzekerd zal houden en de premie daarvan tijdig zal afdragen.
 6. Het Voertuig dient voorzien te zijn van een kenteken dat geldig is en geregistreerd is in het land waar het Voertuig wordt verhuurd.
 7. Gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat de foto’s van het Voertuig op de Website van Trouwauto.nl actueel zijn. Dit houdt in dat Gebruiker in ieder geval iedere maand de foto’s zal bijwerken om de huidige staat van het Voertuig (en bestaande schade en/of krassen en deuken) vast te leggen en te registreren.
 8. Indien een Voertuig op enig moment niet meer volledig voldoet aan de eisen genoemd in dit artikel, is Gebruiker verplicht om het Voertuig van de Website van Trouwauto.nl te verwijderen en alle uitstaande reserveringen en/of huurverzoeken af te wijzen alsmede alle Huurovereenkomsten beëindigen.
 9. Indien het Voertuig niet (meer) voldoet aan de eisen en/of er bovengemiddeld veel pechmeldingen betrekking hebben op het Voertuig en/of wanneer Trouwauto.nl een melding van een leasemaatschappij heeft ontvangen dat de toestemming als bedoeld in lid 4 van dit artikel is ingetrokken.
 10. Het is Gebruiker zijnde een Verhuurder niet toegestaan om eenzelfde Voertuig via meerdere of verschillende accounts op Trouwauto.nl aan te bieden.
 11. Gebruiker zijnde een Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het Voertuig een Nederlandstalige instructiedocument aanwezig is.
 12. Gebruiker is – en blijft – zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van een Voertuig, het bepalen van de vergoeding, het accepteren of afwijzen van huurverzoeken, het gebruik van de Dienst en het sluiten van Huurovereenkomsten met Gebruiker zijnde een Huurder. Gebruiker zijnde een Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor alle schade die het gevolg is van het niet meer voldoen aan de eisen zoals genoemd in dit artikel. Gebruiker zijnde een Verhuurder zal, wanneer dit nodig is, Gebruiker zijnde een Huurder zijn betaalde vergoeding restitueren wanneer Gebruiker zijnde een Huurder geen gebruik heeft kunnen maken van het Voertuig als gevolg van slijtage en/of slecht onderhoud van het Voertuig, onverminderd het recht van Gebruiker zijnde een Huurder om extra kosten die daarmee samenhangen vergoed te krijgen (reparatiekosten of ingeschakelde pechhulp).

 

Artikel 8 – Notice and Takedown

 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Trouwauto.nl verplicht hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Trouwauto.nl komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Trouwauto.nl of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Trouwauto.nl tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker zoals het beperken of uitschakelen van het plaatsen van Advertenties, reacties en meer. Trouwauto.nl zal eventuele inbreuk makende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Trouwauto.nl aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.
 5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Trouwauto.nl over inbreuk makende of illegale Advertenties, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via info@trouwauto.nl of het contactformulier op https://trouwauto.nl/contact.
 6. Trouwauto.nl is niet verantwoordelijk indien een Gebruiker geld overmaakt aan een andere Gebruiker ten behoeve van een door de Gebruiker aangeboden Voertuig, en het profiel van Gebruiker blijkt niet echt te zijn. Trouwauto.nl wijst elke Gebruiker er op dat elke Gebruiker zelf dient na te gaan of de Advertentie klopt, of dat het mogelijk een misleidende Advertentie is, of er op andere wijze sprake is van oplichting.

 

Artikel 9 – Beschikbaarheid Website

 1. Trouwauto.nl staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Trouwauto.nl spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Trouwauto.nl is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Trouwauto.nl is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 2. Trouwauto.nl is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Trouwauto.nl ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Website. Trouwauto.nl kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruikers, de beschikbaarheid van de Website beperken indien Trouwauto.nl dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van Trouwauto.nl, of om onderhoud uit te voeren aan de Website. Trouwauto.nl is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan de Website en kan nieuwe functionaliteiten en introduceren. Trouwauto.nl zal de Gebruikers zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan de Website, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op eventuele contractuele verplichtingen.
 3. Trouwauto.nl heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de (ver)huur van de aangeboden Voertuigen door Gebruikers, en geeft geen garantie over de kwaliteit van het aangebodene, de bevoegdheid van een Gebruiker om het Voertuig te (ver)huren, noch over de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting om onderzoek te doen naar de het betreffende Voertuig die door een andere Gebruiker wordt aangeboden via de Advertentie. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Trouwauto.nl is nimmer aansprakelijk indien het Voertuig niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.
 4. Trouwauto.nl stelt Gebruikers in staat om berichten te sturen aan elkaar. Gebruikers verlenen Trouwauto.nl toestemming om berichten die via de communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen. Trouwauto.nl zal hierbij uitsluitend de daartoe benodigde en door de Gebruiker zelf opgegeven contactgegevens van Gebruikers aan andere Gebruikers doorgeven.
 5. Trouwauto.nl adviseert Gebruikers om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de Website. Trouwauto.nl raadt Gebruikers in het bijzonder aan om geen financiële informatie op te nemen in berichten.

 

Artikel 10 – Betaling Gebruikers onderling

Op het moment dat de boeking definitief is gemaakt door Gebruiker zijnde een Verhuurder, is Gebruiker zijnde een Huurder verplicht om de Gebruiker zijnde een Verhuurder te betalen voor de huur van het Voertuig. De betaling geschiedt buiten de Website van Trouwauto.nl om.

 

Artikel 11 – Beperking van Aansprakelijkheid

 1. Trouwauto.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Trouwauto.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Trouwauto.nl en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Trouwauto.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Trouwauto.nl alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Trouwauto.nl, (ii) de verhuur van Voertuigen van (andere) Gebruikers via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Trouwauto.nl en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website.
 3. Trouwauto.nl sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Indien en voor zover Trouwauto.nl aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat Gebruiker aan Trouwauto.nl betaald heeft in het kader van de Overeenkomst, doch ten hoogste tot een jaar (12 maanden) voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, althans tot een maximaal bedrag van 250 euro. Hierbij is Trouwauto.nl enkel aansprakelijk ten aanzien van de directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. Trouwauto.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van: (i) informatie die Trouwauto.nl van derden ontvangt of informatie die zich op Websites van derden bevindt, waarnaar Trouwauto.nl verwijst; (ii) informatie die door Gebruikers op de Website of in de accounts is geplaatst; (iii) schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een Voertuig; (iv) dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van opzet of grove schuld van Trouwauto.nl; (v) verkeers- of parkeerovertredingen in verband met een Voertuig; (vi) brandstofkosten in verband met een Voertuig; (vii) het niet tijdig ter beschikking stellen en/of retourneren van het Voertuig door Gebruikers; (viii) het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door een andere Gebruiker en (xi) het beëindigen van een Huurovereenkomst, het staken van de Dienst, het verwijderen van een account en/of het sluiten van de Website.
 6. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Trouwauto.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Trouwauto.nl binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Trouwauto.nl.

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Trouwauto.nl verstrekt in het kader van een Huurovereenkomst/Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Trouwauto.nl zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Gebruiker vrijwaart Trouwauto.nl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Gebruiker vrijwaart Trouwauto.nl voor alle aanspraken van Gebruiker en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Gebruiker, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Gebruiker vrijwaart Trouwauto.nl voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).
 5. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Trouwauto.nl verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Gebruiker vrijwaart Trouwauto.nl voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de Voertuigen, (ii) het gebruik van Diensten van Trouwauto.nl, (iii) de onrechtmatige inhoud van de Advertentie en/of het aangebodene (iv) het sluiten van een Huurovereenkomst op grond van een Advertentie, en (v) alle (juridische) kosten voortvloeiende uit bovenstaande in de breedste zin van het woord.

 

Artikel 13 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Trouwauto.nl waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Trouwauto.nl en worden niet overgedragen aan een Gebruiker.
 2. Het is Gebruiker verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Trouwauto.nl rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Trouwauto.nl. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Trouwauto.nl opgeleverde zaken, dient Trouwauto.nl expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Trouwauto.nl verleent aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de Website.
 4. Het is Gebruiker verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Trouwauto.nl rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 14 – Klachten

 1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Trouwauto.nl, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@trouwauto.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Trouwauto.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Trouwauto.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 15 – Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Trouwauto.nl vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Trouwauto.nl en Gebruiker, en Trouwauto.nl en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Trouwauto.nl en Gebruiker, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Veghel, 13 juli 2021