Skip to content

Opdrachtovereenkomst

Overeenkomst van Opdracht Trouwauto.nl

Trouwauto.nl en Verhuurder hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen“.

Overwegende dat:

 • Trouwauto.nl biedt een website aan met als doel Verhuurder en Huurder bij elkaar te brengen;
 • Verhuurder gebruik wenst te maken van de website van Trouwauto.nl;
 • Verhuurder door middel van de website een trouwauto kan aanbieden die door Huurder kan worden geaccepteerd;
 • Indien tussen Verhuurder en Huurder een overeenkomst tot stand komt geschiedt dit zonder uitdrukkelijke en expliciete tussenkomst van Trouwauto.nl;
 • Partijen beogen door middel van deze overeenkomst de door hen gemaakte afspraken vast te leggen.

Nemen in aanmerking dat:

 

Artikel 1 – Definities

 1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Trouwauto.nl: de aanbieder van Diensten waar Huurder en Verhuurder gebruik van kunnen maken.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Dienst: Trouwauto.nl bemiddelt via de Website tussen Huurder en Verhuurder met als doel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod betreffende de verhuur van trouwauto’s.
 6. Verhuurder: het Bedrijf dat een trouwauto aanbiedt via de Website van Trouwauto.nl.
 7. Huurder: het Bedrijf dat- of de Consument die gebruikt maakt van de website van Trouwauto.nl.
 8. Account: Huurder dient een gratis account aan te maken voor het gebruik van de Website van Trouwauto.nl.
 9. Aanbod: iedere Aanbieding van een Verhuurder aan Huurder met betrekking tot de trouwauto’s.

 

Artikel 2 – De overeenkomst

 1. Verhuurder gaat een overeenkomst aan voor de duur van het aantal maanden zoals door Verhuurder gekozen. De overeenkomst vangt aan op de datum van accordering van deze overeenkomst en eindigt van rechtswege op de datum dat het abonnement eindigt. In het geval de overeenkomst is aangegaan voor de duur van 12 maanden, betaalt Verhuurder niet voor de eerste twee maanden.
 2. Trouwauto.nl hanteert de volgende abonnementen:
 • Basis advertentieaccount: 1 advertentie;
 • Plus advertentieaccount: 3 advertenties;
 • Pro advertentieaccount: 6 advertenties;
 • Business advertentieaccount: 10 advertenties.
 1. De overeenkomst wordt na verloop van de duur telkenmale verlengd voor eenzelfde termijn tenzij één van de partijen de overeenkomst heeft beëindigd. In het geval de overeenkomst wordt beëindigd, worden de lopende advertenties op inactief gezet nadat de actieve periode van het abonnement is beëindigd.
 2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is mogelijk. In dat geval loopt het abonnement nog door voor de looptijd waarvoor deze is afgesloten. De opzegging kan via het account dashboard onder Mijn Account > Abonnementen gedaan worden of per e-mail aan info@trouwauto.nl onder vermelding van de naam en contactgegevens van Verhuurder.
 3. Trouwauto.nl kan de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan Verhuurder, ontbinden ingeval:
 1. Verhuurder in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert;
 2. Verhuurder naar het uitsluitende oordeel van Trouwauto.nl ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
 3. Verhuurder de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van Trouwauto.nl als ongewenst wordt aangemerkt.
 1. Nadat deze overeenkomst is geëindigd, is Verhuurder verplicht eventuele door Trouwauto.nl verstrekte stukken, gegevens en/of producten te retourneren aan Trouwauto.nl.

 

Artikel 3 – Toegang tot de dienst

 1. Trouwauto.nl biedt enkel en alleen de Dienst aan. Trouwauto.nl heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op contact en gemaakte afspraken tussen Verhuurder en Huurder. Trouwauto.nl bemiddelt op geen enkele manier tussen Verhuurder en een specifieke Huurder.
 2. Trouwauto.nl spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Verhuurder. Trouwauto.nl verplicht zich tot inspanning om de Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Trouwauto.nl garandeert in geen geval een minimum aantal bezoekers op de website en/of opdrachten bij Verhuurder.
 3. Verhuurder draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens, inlichtingen en medewerking, waarvan Trouwauto.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Verhuurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Dienst tijdig worden verstrekt aan Trouwauto.nl. Indien Verhuurder vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Verhuurder Trouwauto.nl onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken.
 4. Trouwauto.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Trouwauto.nl is uitgegaan van door de Verhuurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Trouwauto.nl bekend was.
 5. Huurder zal zich te allen tijde houden aan de gebruiksvoorwaarden gesteld door Trouwauto.nl tijdens gebruik van de Dienst.
 6. De toegang tot de Dienst aangeboden door Trouwauto.nl eindigt op het moment dat de overeenkomst eindigt.

 

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Trouwauto.nl zal het nodige onderhoud aan de Website verrichten. Trouwauto.nl streeft ernaar om zich in te spannen de Dienst en de toegang tot de Website hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Verhuurder.
 2. Trouwauto.nl zal Verhuurder van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen, maar is hiertoe niet verplicht. Trouwauto.nl is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de Dienst.
 3. Trouwauto.nl is gerechtigd, indien er naar zijn uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het correct functioneren van de Website, het gebruik van de Dienst door Verhuurder (tijdelijk) op te schorten. Trouwauto.nl is voorts gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht te nemen om het naar behoren functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 4. In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de Dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot storingen of overmacht, zal Trouwauto.nl zich ook inspannen om Verhuurder zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Dienst.
 5. Trouwauto.nl kan op verzoek van Verhuurder onderhoudswerkzaamheden verrichten, zoals het verrichten van Updates en/of Upgrades.

 

Artikel 5 – Verplichtingen Partner

 1. Verhuurder draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst en dient zelf zorg te dragen om de geplaatste gegevens op de Website up-to-date te houden.
 2. Verhuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Trouwauto.nl aan Verhuurder, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het in acht houden van de kwaliteitsstandaard van Trouwauto.nl.
 3. Verhuurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Verhuurder is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende voorwaarden te houden en dient zich te onthouden van:
 • Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Trouwauto.nl, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
 • Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Verhuurder weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Trouwauto.nl of eventuele andere Verhuurder hindert of schade toebrengt.
 1. Indien Verhuurder enige vorm van schade veroorzaakt of het enige handelingen verricht waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat het aan andere Huurder van de website of de servers (van Trouwauto.nl) schade toebrengt en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Trouwauto.nl het recht om Verhuurder permanent de toegang te weigeren, zonder te zijn gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding aan Verhuurder.
 2. Verhuurder vrijwaart Trouwauto.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Trouwauto.nl is niet aansprakelijk voor enige schade door Verhuurder geleden door haar optreden.
 3. Het is Verhuurder verboden derden toegang te bieden tot de Dienst zonder tussenkomst en/of toestemming van Trouwauto.nl.
 4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Verhuurder.
 5. Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop hij de Website gebruikt alsook beveiliging van wachtwoorden en meer.
 6. Het is Verhuurder verboden om inbreuk te plegen van op de Intellectuele Eigendomsrechten van Trouwauto.nl, alsmede op de goede naam van Trouwauto.nl.
 7. Indien Verhuurder zijn eigen content op de Website van Trouwauto.nl plaatst, komt het gebruik en inhoud van deze content voor de rekening en risico van Verhuurder. Verhuurder is te allen tijde verantwoordelijk voor alle bestanden en content die hij op de Website plaatst of laat plaatsen. Trouwauto.nl is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Verhuurder.

 

Artikel 6 – Rechten Trouwauto.nl

 1. Trouwauto.nl kan Verhuurder instructies opleggen met betrekking tot de te nemen beveiligingsmaatregelen en/of uit te voeren updates en configuraties, welke Verhuurder steeds strikt dient op te volgen.
 2. Trouwauto.nl heeft het recht de aangeboden advertentie betreffende de trouwauto’s te verifiëren. Deze verificatie kan tot en met 48 uur duren. Dit proces brengt met zich mee dat de aangeboden trouwauto’s na maximaal 48 uur zal worden aangeboden op de Website, tenzij er reden toe is de aangeboden trouwauto’s niet aan te bieden.
 3. Trouwauto.nl is gerechtigd naar de werkzaamheden van Verhuurder te informeren en/of te controleren met als doel om de kwaliteit van de aangeboden trouwauto’s jegens Huurder te waarborgen. Indien er naar het uitsluitende oordeel van Trouwauto.nl niet wordt voldaan aan de kwaliteitsstandaard, heeft Trouwauto.nl het recht Verhuurder (tijdelijk) uit te sluiten van de Dienst en/of de overeenkomst per direct te beëindigen. Trouwauto.nl is nimmer gehouden tot enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden en/of vergoeding van de door Verhuurder geleden schade (gevolgschade inbegrepen).
 4. Trouwauto.nl is gerechtigd het gebruik c.q. toegang tot de Website te schorsen, indien Verhuurder zijn verplichtingen voor het gebruik van de Dienst niet (volledig) nakomt of content plaatst in strijd met de overeenkomst.
 5. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Trouwauto.nl of derden en/of onrechtmatig handelen door Verhuurder, is Trouwauto.nl gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten en/of de overeenkomst met Verhuurder ofwel op te schorten ofwel per direct te ontbinden. In geen geval is Trouwauto.nl aansprakelijk jegens Verhuurder indien deze ten gevolge daarvan schade lijdt. Trouwauto.nl zal de betreffende (inbreuk makende) informatie per direct verwijderen.
 6. Trouwauto.nl is gerechtigd alle relevante gegevens van Verhuurder te verstrekken aan een daartoe bevoegde instantie. Ook zal Trouwauto.nl indien en voor zover sprake is van mogelijk strafbare informatie aangifte doen alsmede alle handelingen verrichten indien Trouwauto.nl daartoe verzocht wordt door de betreffende instantie(s) in het kader van het onderzoek.
 7. In geen geval is Trouwauto.nl aansprakelijk voor de door Verhuurder geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.
 8. Verhuurder vrijwaart Trouwauto.nl voor elke schade, claims, aanspraken en/of aanklachten van hemzelf en/of derden in verband met de inhoud van de betreffende informatie en/of (onder)deel van de Website.
 9. Trouwauto.nl komt het recht toe Verhuurder de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de Dienst te beëindigen in geval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten.
 10. Trouwauto.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van Website voor derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 11. Trouwauto.nl is bevoegd het gebruik van de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van de Dienst aan Verhuurder onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van de Dienst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 12. Trouwauto.nl behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Verhuurder indien Trouwauto.nl schade veroorzaakt door de gedragingen van Verhuurder heeft opgelopen.

 

Artikel 7 – Betaling en incassobeleid

 1. De eerste betaling van Verhuurder in de vorm van het overeengekomen bedrag dient 14 dagen na accordering van deze overeenkomst ontvangen te zijn
 2. Verhuurder dient deze kosten te voldoen via de door Trouwauto.nl aangeboden betalingsmiddelen. Dat is een handmatige betaling middels iDeal of Creditcard. Verhuurder kan daarnaast zelf instellen of kosten automatisch geïncasseerd mogen worden (automatische verlenging). Behoudens bijzondere omstandigheden kan Verhuurder na expliciete en schriftelijke toestemming van Trouwauto.nl een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. Enige bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. De betaling kan eveneens geschieden door middel van automatische incasso waarvoor Verhuurder door (digitale) ondertekening van de machtiging expliciet toestemming heeft verleend.
 3. In het geval Partner meer zichtbaarheid wenst te verkrijgen (middels de functie ‘Opvallen’) op de Website van Trouwauto.nl, zal Partner het overeengekomen bedrag per dag/week/maand dienen te betalen. De functie ‘Opvallen’ aanschaffen kan via het gebruikersdashboard dat een Partner tot zijn beschikking heeft na het afsluiten van een abonnement en het plaatsen van tenminste één advertentie. In dat geval wordt de advertentie van Partner op de homepage geplaatst.
 4. Verhuurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting van Trouwauto.nl, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Trouwauto.nl heeft het recht de door Verhuurder gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Trouwauto.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Trouwauto.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Verhuurder niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Verhuurder zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Verhuurder zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 7. Vanaf de datum dat Verhuurder in verzuim is, zal Trouwauto.nl zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Trouwauto.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Verhuurder.

 

Artikel 8 – Overmacht

 1. Trouwauto.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Trouwauto.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Trouwauto.nl en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Trouwauto.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Trouwauto.nl heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Trouwauto.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Trouwauto.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trouwauto.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Verhuurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Trouwauto.nl biedt uitsluitend een Dienst in de vorm van een Website aan waar zowel Verhuurder als Huurder gebruik van kan maken en biedt nimmer garanties tot het gebruik. Trouwauto.nl sluit voor zover er wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet alle aansprakelijkheid uit die een Verhuurder lijdt.
 2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Trouwauto.nl, is Trouwauto.nl uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Verhuurder Trouwauto.nl binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming, in gebreke heeft gesteld, en Trouwauto.nl deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Trouwauto.nl in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien de uitvoering van de dienstverlening door Trouwauto.nl leidt tot aansprakelijkheid jegens Verhuurder, is de aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade.
 4. Trouwauto.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van gebruik van door Trouwauto.nl geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragings- en renteschade.
 5. Aansprakelijkheid vanTrouwauto.nl jegens een Verhuurder is uitgesloten indien er sprake is van storing, overmacht, onderhoud en/of een andere oorzaak gelegen bij Trouwauto.nl of diens (toe)leverancier.
 6. Trouwauto.nl is nimmer aansprakelijk voor onduidelijkheden of geschillen die ontstaan tussen Verhuurder en Huurder.
 7. Trouwauto.nl kan nimmer een toename van afnames van gehuurde trouwauto’s aangeboden door Verhuurder garanderen. Trouwauto.nl is niet gehouden tot enige vorm van restitutie van een reeds betaald bedrag, indien er na betaling van het verschuldigde bedrag enige toename in omzet bij Verhuurder uitblijft.
 8. Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van alle benodigde informatie, waaronder de correcte prijzen en gegevens betreffende een trouwauto.
 9. Trouwauto.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Website of die van gelinkte websites. Trouwauto.nl streeft ernaar (de informatie in) de Website zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website.
 10. Trouwauto.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen, onderhoudsmomenten, of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.
 11. Trouwauto.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Trouwauto.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van de Verhuurder wegens tekortschieten aan de zijde van Trouwauto.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Trouwauto.nl. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Trouwauto.nl dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een half jaar nadat Verhuurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Trouwauto.nl vervalt na een halfjaar na afloop van de overeenkomst.

 

Artikel 10 – Risico-overgang en vrijwaring

 1. Trouwauto.nl is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Verhuurder op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.
 2. Verhuurder vrijwaart Trouwauto.nl voor alle aanspraken ter zake van alle schade die zowel Verhuurder als Huurder lijdt welke verband houdt met het gebruik van de door Trouwauto.nl geleverde Diensten.
 3. Verhuurder vrijwaart Trouwauto.nl voor alle aanspraken van derden wegens inbreuken op door Verhuurder en/of Huurder geplaatste/geüploade gegevens en/of informatie. Indien Trouwauto.nl aangesproken wordt door derden, zal zij alle door haar geleden schade verhalen op Verhuurder.

 

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Trouwauto.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Verhuurders en Huurder die gebruik maken van de Website.
 2. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Trouwauto.nl. Trouwauto.nl zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken.
 3. Indien Trouwauto.nl op grond van de aard van de aangeboden Dienst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Trouwauto.nl, waaronder meer de grafische ontwerpen, concepten en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Trouwauto.nl en worden niet overgedragen aan Verhuurder.
 2. Verhuurder behoudt het eigendom van de content die zij zelf op de Website van Trouwauto.nl plaatst of laat plaatsen, indien en voor zover deze content reeds niet aan derden toebehoort.
 3. Het is Verhuurder verboden om informatie die Trouwauto.nl in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Trouwauto.nl.
 4. Indien daartoe verzocht, is Verhuurder gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van Trouwauto.nl terstond aan Trouwauto.nl te retourneren.
 5. Het is Verhuurder niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van intellectuele eigendomsrechten.
 7. Als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Trouwauto.nl wordt beschouwd ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de overeenkomst valt. Elke inbreuk die Verhuurder en/of diens Huurder maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Trouwauto.nl, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Trouwauto.nl onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

 

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. Alle informatie die ten behoeve van de overeenkomst gedeeld wordt, wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden geopenbaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trouwauto.nl.
 2. Als vertrouwelijke informatie wordt informatie begrepen die door de ene partij aan de andere partij ter beschikking wordt gesteld en welke duidelijk is aangemerkt als vertrouwelijk, of waarvan partijen redelijkerwijs kunnen en mogen verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 3. Partijen verplichten zich deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan door hen ingeschakelde derden. Deze geheimhoudingsplicht is eveneens van toepassing op het personeel van elke partij.
 4. Indien Trouwauto.nl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Trouwauto.nl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Trouwauto.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Verhuurder niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 14 – Algemene Voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing (Algemene Voorwaarden).

 

Artikel 15 – Slotbepalingen

 1. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken die door Partijen zijn gesloten en een gelijkwaardig onderwerp hebben.
 2. De rechten en plichten van Verhuurder mogen in geen geval zonder voorafgaand akkoord van Trouwauto.nl worden overgedragen.
 3. Indien één van de clausules van deze overeenkomst deels of geheel nietig is, blijven alle andere bepalingen niettemin van toepassing, tenzij het bepaalde in artikel 3:41 BW met betrekking tot de onverbrekelijkheid van toepassing is. Een mogelijk nietige clausule zal conform het bepaalde in artikel 3:42 BW worden aangepast. Partijen verplichten zich ertoe om in onderling overleg de nietige clausule te vervangen door een clausule die de economische intentie van de vernietigde clausule zo sterk mogelijk benadert.
 4. De omstandigheid dat één van de Partijen nalaat de strikte naleving van één van de contractuele verplichtingen te eisen, mag niet worden begrepen als de stilzwijgende afstand van de contractuele rechten waarover deze Partij beschikt uit hoofde van het huidige overeenkomst en belet deze laatste niet om vervolgens alsnog de strikte naleving van de betreffende bepalingen of andere bepalingen van deze overeenkomst te eisen.
 5. Elke Partij zal elke wijziging, van welke aard dan ook, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de datum van de wijziging aan de andere Partij meedelen.

 

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Trouwauto.nl en Verhuurder worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Ondertekening

Verhuurder geeft bij het afsluiten van een abonnement via de website van Trouwauto.nl een akkoord op deze overeenkomst. Derhalve hoeft deze overeenkomst niet ondertekend te worden.